Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Regulamin Aukcji

 1. Definicje
  1. Aukcja – publiczna prezentacja Przedmiotu, Przedmiotów lub Kombinacji Przedmiotów w celu składania przez Użytkowników Ofert w ramach danej Aukcji, organizowana przez Bid24 za pośrednictwem Portalu Aukcyjnego;
  2. Bid24 – firma nethuns Sebastian Łoza, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP PL9211864009, REGON 142948766;
  3. Cena Minimalna – minimalna kwota Oferty dotyczącej Przedmiotu będącego przedmiotem Licytacji, jaka może zostać uznana za Najwyższą Ofertę, o ile w Szczególnych Warunkach dotyczących danego Przedmiotu przewidziano takie zastrzeżenie;
  4. Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, o ochronie danych osobowych (Dz.U.97.133.883 ze zm.) Użytkownika i osoby reprezentującej Użytkownika na Portalu Aukcyjnym, dostarczone przez Użytkownika;
  5. Kombinacja Przedmiotów – dwa lub więcej Przedmioty, które są sprzedawane razem (pod jednym numerem) w ramach jednej Licytacji w toku Aukcji, o ile w Szczególnych Warunkach danej Aukcji przewidziano taką możliwość;
  6. Licytacja – okres, w którym Użytkownicy składają Oferty dotyczące danego Przedmiotu lub Kombinacji Przedmiotów w ramach Aukcji;
  7. Nabywca – Użytkownik, który złożył Najwyższą Ofertę za Przedmiot lub Kombinację Przedmiotów w czasie trwania Aukcji, zobowiązany do nabycia od Sprzedającego danego Przedmiotu lub Kombinacji Przedmiotów na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach i Szczególnych Warunkach;
  8. Najwyższa Oferta – najkorzystniejsza (najwyższa) Oferta dotycząca Przedmiotu lub Kombinacji Przedmiotów złożona w czasie trwania Aukcji, nie niższa niż Cena Minimalna, przy czym Oferty dotyczące Kombinacji Przedmiotów mają pierwszeństwo przed Ofertami dotyczącymi poszczególnych Przedmiotów wchodzących w skład Kombinacji Przedmiotów;
  9. Oferta – każda korzystniejsza oferta zakupu Przedmiotu lub Kombinacji Przedmiotów złożona przez Użytkownika w czasie trwania danej Licytacji;
  10. Ogólne Warunki – niniejsze Ogólne Warunki Serwisu Akcyjnego BID24 wraz z ich późniejszymi zmianami w aktualnie obowiązującej wersji;
  11. Portal Aukcyjny – serwis internetowy dostępny pod adresami: bid24.eu, bid24.pl, bid24.nl, bid24.be, bid24.co, który jest zarządzany przez Bid24, za pomocą którego prowadzone są Aukcje;
  12. Przedmiot – rzecz lub prawo majątkowe, które są oferowane w ramach danej Licytacji w toku Aukcji, opisane w Szczególnych Warunkach danej Aukcji;
  13. Rejestracja – wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Portalu Aukcyjnym w celu uzyskania statusu Użytkownika;
  14. Sprzedający – pełnoletnie osoby fizyczne będące przedsiębiorcami lub inne podmioty prawa, w imieniu których Bid24 oferuje sprzedaż Przedmiotu lub Kombinacji Przedmiotów za pomocą Portalu Aukcyjnego na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach i Szczególnych Warunkach;
  15. Szczególne Warunki – dodatkowe uzupełniające lub odstępujące od Ogólnych Warunków zasady i warunki oraz informacje dotyczące konkretnej Aukcji;
  16. Użytkownik – osoba, będąca przedsiębiorcą, która zarejestrowała się w Portalu Aukcyjnym.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Niniejsze Ogólne Warunki określają podstawowe zasady i warunki, na jakich Użytkownicy mogą korzystać z Portalu Aukcyjnego, brać udział w Aukcjach, a Nabywcy finalizować transakcje nabycia Przedmiotów lub Kombinacji Przedmiotów.
 3. Rejestracja w Portalu Aukcyjnym
  1. W celu uzyskania statusu Użytkownika konieczne jest dokonanie jednorazowej, bezpłatnej rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na Portalu Aukcyjnym. W tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny podając swoje Dane Osobowe oraz własne hasło dostępu do Portalu Aukcyjnego.
  2. W celu potwierdzenia rejestracji na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail Użytkownik otrzymuje instrukcję aktywacji konta. Po wypełnieniu instrukcji aktywacji konta znajdującej się w otrzymanej wiadomości Użytkownik uzyskuje dostęp do Portalu Aukcyjnego za pomocą swojego hasła.
  3. Bid24 zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji lub jej przerwania na każdym etapie bez podania przyczyny.
  4. Zabronione jest posiadanie przez Użytkownika więcej niż jednego konta w Serwisie Bid24, korzystanie z kont innych Użytkowników oraz udostępnianie swojego konta osobom trzecim.
  5. Dokonując rejestracji w Portalu Aukcyjnym Użytkownik podporządkowuje się postanowieniom niniejszych Ogólnych Warunków i wyraża zgodę na ich treść.
 4. Opis Przedmiotów
  1. Bid24 dąży do prawidłowego, pełnego i jasnego opisu Przedmiotów będących przedmiotem Aukcji w Portalu Aukcyjnym oraz katalogach aukcyjnych, reklamach oraz innych dokumentach związanych z Aukcjami. Bid24 nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za szkody Użytkownika powstałe w wyniku niedokładnego lub niepełnego opisu Przedmiotów.
  2. Użytkownik ma prawo obejrzenia i sprawdzenia Przedmiotów przed lub w trakcie trwania Aukcji w trakcie trwania dni prezentacji (tzw. viewing days) szczegółowo określonych w Szczególnych Warunkach. Dni prezentacji stanowią wyłączne źródło oficjalnych informacji o Przedmiotach, a wszelkie inne informacje, zdjęcia i opisy zamieszczone na Portalu Aukcyjnym nie są wiążące i mają charakter wyłącznie pomocniczy dla Użytkownika.
  3. O ile inaczej nie stanowią Szczególne Warunki:
   1. przewody, kable, rury i/lub inne połączenia/instalacje z elementami zewnętrznymi, które są częścią Przedmiotu, sprzedawane są tylko do pierwszego węzła/zaworu;
   2. zewnętrzne instalacje nigdy nie są częścią Przedmiotu.
 5. Aukcja

   Postanowienia ogólne

  1. Aukcje organizowane są przez Bid24 za pośrednictwem Portalu Aukcyjnego.
  2. Bid24 zastrzega sobie możliwość, aby w dowolnym momencie bez podania przyczyny:
   1. odwołać Aukcję;
   2. wcześniej zakończyć Aukcję niż wynika to z niniejszych Ogólnych Warunków i Szczególnych Warunków, w tym bez wyboru Najwyższej Oferty;
   3. przedłużyć Aukcję ponad okres wynikający z niniejszych Ogólnych Warunków i Szczególnych Warunków;
   4. usunąć daną Ofertę złożoną przez Użytkownika w toku Aukcji, w szczególności na skutek przeprowadzenia przez Bid24 czynności opisanych w Punkcie 5.3 poniżej;
   5. ograniczyć lub zablokować dostęp poszczególnym Użytkownikom do Portalu Aukcyjnego lub udziału w danej Aukcji, w szczególności jeśli podejmują oni działania mogące mieć negatywny wpływ na Portal Aukcyjny, konta innych Użytkowników lub renomę Bid24;
   6. dokonać zmiany dostępnego w Portalu Aukcyjnym opisu Przedmiotu licytowanego w danej Aukcji.
  3. Dokonując Rejestracji Użytkownik oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, iż Bid24 uprawniony jest w dowolnym czasie do weryfikacji Danych Osobowych, jak również do żądania od Użytkownika przedłożenia dodatkowych informacji, wyjaśnień, dokumentów itp., przy czym weryfikacja taka może być dokonywana w dowolnej formie (w tym elektronicznej, telefonicznej i in.). W przypadku braku zażądanej weryfikacji Bid24 jest uprawniony do zablokowania konta i/lub wycofania Oferty złożonej przez Użytkownika.
  4. Dokonując Rejestracji Użytkownik oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, iż ma świadomość ograniczeń technicznych związanych z działalnością Portalu Aukcyjnego dostępnego poprzez Internet, a tym samym akceptuje możliwość wystąpienia różnego rodzaju nieprawidłowości technicznych związanych z działaniem Portalu Aukcyjnego. W związku z tym Użytkownik zrzeka się jakichkolwiek roszczeń wobec Bid24 za szkody powstałe u Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Portalu Aukcyjnego, chyba że zostały one wyrządzone przez Bid24 umyślnie. Bid24 nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym w szczególności takie, które mogą powstać w wyniku:
   1. działań wykonywanych przez Użytkownika, które mogą być inspirowane przez informacje umieszczone w Portalu Aukcyjnym;
   2. niemożności korzystania z Portalu Aukcyjnego (w całości lub części) i / lub innych uszkodzeń lub awarii Portalu Aukcyjnego lub systemu wspomagającego;
   3. niezgodności opisu Przedmiotów przedstawionych w Portalu Aukcyjnym ze stanem rzeczywistym;
   4. nieprawidłowych, niepełnych lub nieaktualnych informacji w Portalu Aukcyjnym;
   5. błędów w oprogramowaniu Portalu Aukcyjnego lub systemu wspomagającego;
   6. bezprawnego korzystania z Portalu Aukcyjnego przez osobę trzecią.

   Podstawowe zasady przeprowadzania Aukcji

  5. Zasada 5 minut. W przypadku złożenia Oferty w okresie do 5 minut przed ustalonym czasem końca danej Licytacji, czas zakończenia danej Licytacji wydłuża się o 5 minut licząc od ustalonego czasu końca danej Licytacji. W przypadku złożenia kolejnych Ofert, każda z nich wydłuża czas zakończenia danej Licytacji o kolejne 5 minut.
  6. Zasada Ceny Minimalnej. Obowiązuje w sytuacji, gdy w Szczególnych Warunkach dotyczących danego Przedmiotu przewidziano takie zastrzeżenie. W takiej sytuacji w toku Licytacji Użytkownik jest informowany o tym, że jego Oferta jest niższa niż Cena Minimalna komunikatem: "Cena minimalna nie została osiągnięta". Jeżeli natomiast Oferta jest wyższa niż Cena Minimalna to Użytkownik jest informowany o tym komunikatem: "Cena minimalna została osiągnięta". Jeżeli w toku Licytacji żadna z Ofert nie osiągnie co najmniej kwoty Ceny Minimalnej, to Sprzedający nie jest zobowiązany do sprzedaży licytowanego Przedmiotu, Przedmiotów lub Kombinacji Przedmiotów.
  7. Zasada braku Oferty. Jeżeli w toku danej Licytacji nie zostanie złożona żadna Oferta, to okres tej Licytacji wydłuża się do chwili zakończenia ostatniej Licytacji w ramach danej Aukcji.
  8. Zasada Kombinacji Przedmiotów. Obowiązuje w sytuacji, gdy w Szczególnych Warunkach danej Aukcji przewidziano taką możliwość i określono Kombinacje Przedmiotów . W takiej sytuacji po zakończeniu Licytacji poszczególnych Przedmiotów w ramach Aukcji może, lecz nie musi, zostać przeprowadzona, dodatkowa Licytacja niektórych lub wszystkich Kombinacji Przedmiotów określonych w danej Aukcji. Przy określaniu Najwyższej Oferty ustala się, iż Oferty złożone w ramach Licytacji Kombinacji Przedmiotów mają pierwszeństwo przed Ofertami dotyczącymi poszczególnych Przedmiotów wchodzących w skład Kombinacji Przedmiotów.

   Przebieg Aukcji

  9. Aukcja prowadzona jest na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków oraz Szczególnych Warunków dotyczących danej Aukcji. Szczególne Warunki określają w szczególności numer danej Aukcji, czas rozpoczęcia i czas początku zamykania Aukcji, planowany czas końca poszczególnych Licytacji w ramach Aukcji, listę Przedmiotów, informacje o dniach prezentacji, warunki zapłaty za licytowane Przedmioty, wysokość prowizji Bid24, warunki odbioru Przedmiotów przez Nabywcę i inne warunki, jakie mogą dotyczyć danej Aukcji.
  10. Szczególne Warunki stanowią uzupełnienie Ogólnych Warunków w zakresie konkretnej Aukcji. W przypadku rozbieżności między postanowieniami Szczególnych Warunków a postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków, pierwszeństwo przyznaje się Szczególnym Warunkom.
  11. Jeżeli przedmiotem Aukcji jest jeden Przedmiot to Aukcja obejmuje jedną Licytację.
  12. Jeżeli przedmiotem Aukcji jest więcej niż jeden Przedmiot to Aukcja obejmuje tyle Licytacji, ile Przedmiotów prezentowanych jest w ramach danej Aukcji. Ponadto, o ile w Szczególnych Warunkach danej Aukcji przewidziano taką możliwość, to po zakończeniu Licytacji poszczególnych Przedmiotów w ramach danej Aukcji, mogą zostać przeprowadzone Licytacje dotyczące Kombinacji Przedmiotów określonych w danej Aukcji.
  13. W toku Licytacji Użytkownicy składają Oferty dotyczące ceny sprzedaży Przedmiotu, Przedmiotów lub Kombinacji Przedmiotów objętych daną Aukcją. Złożona Oferta przestaje wiązać, gdy inny Użytkownik w toku Licytacji złożył ofertę korzystniejszą.
  14. Użytkownik, który złożył Najwyższą Ofertę w czasie Licytacji uzyskuje status Nabywcy i jest zobowiązany do nabycia od Sprzedającego danego Przedmiotu lub Kombinacji Przedmiotów na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach. W tym celu Nabywca zostanie powiadomiony drogą elektroniczną przez Bid24 nie później niż w ciągu 1 (jednego) dnia roboczego od chwili zakończenia danej Aukcji o tym, iż jego Oferta była Najwyższą Ofertą oraz otrzyma od Bid24 dokumentację, na podstawie której dokonać ma zapłaty ceny za wylicytowany Przedmiot lub Kombinację Przedmiotów oraz prowizji Bid24. Jeżeli w ciągu 1 (jednego) dnia roboczego od chwili zakończenia danej Aukcji Użytkownik nie otrzyma żadnej informacji w przedmiocie tego, czy jego Oferta była Najwyższą Ofertą, czy nie, to zobowiązany jest on do weryfikacji tej informacji poprzez swoje konto na Portalu Aukcyjnym, gdzie Bid24 będzie umieszczał taką informację oraz w stosunku do Nabywców – dodatkowo wskazaną powyżej dokumentację do zapłaty ceny za wylicytowany Przedmiot lub Kombinację Przedmiotów oraz prowizji Bid24.
  15. Cena za wylicytowany Przedmiot lub Kombinację Przedmiotów oraz prowizja Bid24 będą powiększone o aktualną należną stawkę podatku od towarów i usług (VAT). Zastosowanie innej stawki opodatkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami uzależnione jest od przedłożenia Bid24 wymaganej tymi przepisami dokumentacji lub w przypadku podmiotów z obszaru UE potwierdzenia uzyskania rejestracji VAT-UE. Szczególne Warunki Aukcji mogą przewidywać, iż Bid24 pobierze od Nabywcy podatek od towarów i usług (VAT) tytułem depozytu, który zostanie zwrócony po przedłożeniu wymaganej przepisami dokumentacji uzasadniającej zwolnienie transakcji z opodatkowania.
  16. O ile Szczególne Warunki nie stanowią inaczej, zapłata ceny za wylicytowany Przedmiot lub Kombinację Przedmiotów oraz prowizji Bid24 powinna nastąpić za pomocą szybkiego przelewu bankowego, tak aby środki zostały zaksięgowane na rachunku bankowym Bid24 nie później niż w ciągu 48 godzin od otrzymania przez Nabywcę od Bid24 faktury proforma.
  17. Nabywca związany jest złożoną Ofertą przez okres 3 (trzech) dni roboczych po upływie terminu wymagalności zapłaty ceny za wylicytowany Przedmiot lub Kombinację Przedmiotów oraz prowizji Bid24, określonej w Punkcie 5.14 powyżej.
 6. Nabycie Przedmiotu
  1. Nabywca nabywa wylicytowany Przedmiot lub Kombinację Przedmiotów od Sprzedającego.
  2. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Nabywcą a Sprzedającym następuje:
   1. z chwilą zapłaty przez Nabywcę faktury proforma otrzymanej od Bid24 – jeżeli zapłata nastąpiła w terminie związania Nabywcy złożoną Ofertą określonym w Punkcie 5.17 powyżej; lub
   2. z chwilą przyjęcia przez Bid24 działającą w imieniu Sprzedającego Oferty Nabywcy na podstawie Punktu 6.6 poniżej.
  3. W przypadku nabycia Przedmiotu lub Kombinacji Przedmiotów przez Nabywcę od Sprzedającego, wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za jakiekolwiek wady Przedmiotu lub Kombinacji Przedmiotów. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli Sprzedający zataił podstępnie wadę przed Nabywcą.
  4. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny za wylicytowany Przedmiot lub Kombinację Przedmiotów oraz prowizji Bid24 w terminie wymagalności określonym w otrzymanej od Bid24 fakturze proforma. Zapłata następuje przelewem na wskazany rachunek bankowy Bid24.
  5. Pomimo braku zapłaty ceny za wylicytowany Przedmiot lub Kombinację Przedmiotów oraz prowizji Bid24 w terminie wymagalności określonym w otrzymanej od Bid24 fakturze proforma, Nabywca pozostaje związany swoją Ofertą i jest zobowiązany do ich uiszczenia. Zobowiązanie Nabywcy wygasa z upływem terminu związania Nabywcy złożoną Ofertą określonym w Punkcie 5.17 powyżej, chyba że Bid24 działający w imieniu Sprzedającego złoży wcześniej oświadczenie o odrzuceniu Oferty Nabywcy drogą elektroniczną na adres e-mail Nabywcy ujawniony w jego koncie na Portalu Aukcyjnym. W takiej sytuacji Oferta Nabywcy wygasa.
  6. Przez cały okres związania Nabywcy złożoną Ofertą określonym w Punkcie 5.17 powyżej, Bid24 działający w imieniu Sprzedającego uprawniony jest do przyjęcia Oferty Nabywcy poprzez złożenie takiego oświadczenia drogą elektroniczną na adres e-mail Nabywcy ujawniony w jego koncie na Portalu Aukcyjnym. W takim przypadku z chwilą przyjęcia Oferty Nabywcy dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, a Nabywca zobowiązany jest bezwarunkowo do zapłaty ceny za wylicytowany Przedmiot lub Kombinację Przedmiotów oraz prowizji Bid24.
   W przypadku braku zapłaty w terminie 3 (trzech) dni od dnia przyjęcia Oferty przez Bid24, Bid24 działający w imieniu Sprzedającego uprawniony jest do odstąpienia od tak zawartej umowy sprzedaży, a uprawnienie to powinno zostać wykonane nie później niż w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia upływu terminu wymagalności zapłaty ceny określonego w niniejszym zdaniu, poprzez złożenie oświadczenia drogą elektroniczną na adres e-mail Nabywcy ujawniony w jego koncie na Portalu Aukcyjnym.
  7. Za dzień zapłaty uważa się dzień zaksięgowania kwoty na rachunku bankowym Bid24.
  8. Faktury VAT będą wystawiane zgodnie z aktualnymi danymi Nabywcy ujawnionymi w jego koncie na Portalu Aukcyjnym. W przypadku późniejszego wniosku Nabywcy o zmianę treści faktury VAT, Bid24 zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty administracyjnej w kwocie 10 € powiększonej o należny podatek VAT.
 7. Odbiór Przedmiotu lub Kombinacji Przedmiotów
  1. Odbiór Przedmiotu lub Kombinacji Przedmiotów przez Nabywcę od Sprzedającego następuje w miejscu, czasie i na warunkach określonych w Warunkach Szczególnych. Warunkiem wydania Nabywcy Przedmiotu jest zapłata przez Nabywcę ceny za wylicytowany Przedmiot lub Kombinację Przedmiotów oraz prowizji Bid24 zgodnie z Punktem 6 powyżej.
  2. O ile Warunki Szczególne nie stanowią inaczej, wszelkie koszty związane z odbiorem Przedmiotu lub Kombinacji Przedmiotów, w tym koszty transportu, demontażu i inne, ponosi Nabywca.
  3. Demontaż i załadunek Przedmiotu odbywa się na zasadach określonych w Szczególnych Warunkach. Nabywca zobowiązany jest do pokrycia tych kosztów. Ponadto, jeżeli demontaż i załadunek dokonywany jest przez Nabywcę to zobowiązany jest on do demontażu Przedmiotu zgodnie z przepisami prawa (np. w przypadku demontażu urządzeń chłodniczych musi posiadać uprawnienia do opróżniania freonów), w razie niewłaściwego demontażu Bid24 może demontaż realizowany przez Nabywcę wstrzymać. W razie uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego demontażu Nabywca pokrywa wszelkie koszty z tego wynikające.
  4. Nabywca zobowiązany jest do podjęcia czynności weryfikujących dany Przedmiot i jego stan techniczny przy odbiorze Przedmiotu.
  5. Nabywca nie jest uprawniony do odmowy przyjęcia Przedmiotu z uwagi na jego stan techniczny, chyba że w okresie pomiędzy dniem prezentacji Przedmiotu a dniem jego odbioru nastąpiło istotne jego pogorszenie. W tym ostatnim przypadku Nabywca uprawniony jest do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 2 dni po upływie ustalonego terminu odbioru. W razie skorzystania z tego uprawnienia przez Nabywcę, Bid24 zwróci Nabywcy wpłacone środki tytułem zapłaty ceny za wylicytowany Przedmiot oraz prowizji Bid24, z zastrzeżeniem, iż nie wyłącza to uprawnienia Bid24 do złożenia tej kwoty do depozytu sądowego, w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do skuteczności odstąpienia od umowy sprzedaży przez Nabywcę.
  6. W przypadku niestawiennictwa Nabywcy w ustalonym miejscu i czasie celem odbioru Przedmiotu lub Kombinacji Przedmiotów, lub pomimo stawiennictwa bezzasadnej odmowy jego odbioru, Bid24 działający w imieniu Sprzedającego uprawniony jest do odstąpienia od tak zawartej umowy sprzedaży, a uprawnienie to powinno zostać wykonane nie później niż w terminie 3 dni po upływie ustalonego terminu odbioru poprzez złożenie oświadczenia drogą elektroniczną na adres e-mail Nabywcy. W takiej sytuacji Bid24 zwróci Nabywcy wpłacone środki tytułem zapłaty ceny za wylicytowany Przedmiot lub Kombinację Przedmiotów, natomiast prowizja Bid24 zostanie zatrzymana przez bBid24 tytułem kary umownej.
  7. Podczas odbioru Przedmiotu lub Kombinacji Przedmiotów na życzenie Bid24 lub Sprzedającego Nabywca powinien się legitymować.
  8. Przy odbiorze Przedmiotu lub Kombinacji Przedmiotów Sprzedający i Nabywca sporządzają i podpisują dokument potwierdzający wydanie Przedmiotu Nabywcy bez zastrzeżeń.
  9. Bid24 przekaże Sprzedającemu środki otrzymane od Nabywcy tytułem zapłaty ceny za wylicytowany Przedmiot lub Kombinację Przedmiotów po otrzymaniu dokumentu potwierdzającego odbiór Przedmiotu lub Kombinacji Przedmiotów bez zastrzeżeń, podpisanego przez przedstawicieli Sprzedającego i Nabywcę.
 8. Odpowiedzialność
  1. Bid24 podejmuje wszelkie racjonalne działania mające na celu zabezpieczenie systemów Portalu Aukcyjnego przed utratą danych, nielegalnym ich pobraniem i innym działaniom w jakiejkolwiek formie, mogącym stanowić niezgodne z prawem działanie osób trzecich. Bid24 wdraża i aktualizuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, przy uwzględnieniu obecnego stanu technologii.
  2. Bid24 nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za przerwy lub opóźnienia w działaniu Portalu Aukcyjnego powstałe na skutek awarii technicznych po stronie dostawców technologii informatycznych służących działaniu Portalu Aukcyjnego, w tym w szczególności dotyczące dostępności lub przepustowości sieci informatycznej. Bid24 nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za czytelność lub poprawność wiadomości głosowych bądź SMS-owych, skuteczność doręczeń e-maili wysyłanych na adresy e-mail Użytkowników ujawnione w Portalu Aukcyjnym, a także innych kwestii technicznych mogących mieć wpływ na prawidłowe wykonywanie i skuteczność połączeń telefonicznych i SMS-owych. W szczególności Bid24 nie ponosi odpowiedzialności za przerwanie, zawieszenie, zniekształcenie, jakość oraz inne parametry techniczne połączeń telefonicznych. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącej weryfikacji informacji umieszczanych na jego koncie w Portalu Aukcyjnym,
  3. Bid24 nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Aukcji, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.
  4. Bid24 nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu podatków i innych opłat lub danin publicznoprawnych, do których zapłaty zobowiązany może być Użytkownik w związku z korzystaniem z Portalu Aukcyjnego i udziałem w Aukcjach.
  5. Bid24 nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za utratę danych, uszkodzenie plików, nielegalny dostęp do komputerów i plików, wirusy rozprzestrzeniające się za pośrednictwem Portalu Aukcyjnego lub innych programów i plików niezgodnych z prawem oraz innych niebezpieczeństw, które mogą pojawić się na Portalu Aukcyjnym bez wiedzy Bid24.
  6. Strona Bid24 może zawierać linki do innych stron internetowych. Bid24 nie sprawuje kontroli i nie ma wpływu na treść i funkcjonalność takich stron internetowych i nie ponosi w tym zakresie jakiejkolwiek odpowiedzialności.
  7. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania polityki prywatności Portalu Aukcyjnego.
  8. Jakakolwiek odpowiedzialność Bid24 wynikająca lub mogąca wyniknąć z działalności Portalu Aukcyjnego i niniejszych Ogólnych Warunków ograniczona jest wyłącznie do szkody rzeczywistej (z wyłączeniem utraconych korzyści), tylko w wypadku wyrządzenia takiej szkody przez Bid24 umyślnie. W żadnym wypadku odpowiedzialność taka nie może przekraczać kwoty prowizji Bid24 wynikającej z danej Licytacji, w każdym wypadku nie więcej jednak niż 1000 €.
 9. Reklamacje i zapytania
  1. Wszelkie reklamacje i zapytania dotyczące sposobu przeprowadzenia Aukcji można zgłaszać przez cały czas trwania Aukcji oraz w ciągu 1 (jednego) dnia roboczego od daty jej zakończenia.
  2. Reklamacje zgłoszone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
  3. Odbiór Przedmiotu lub Kombinacji Przedmiotów przez Nabywcę od Sprzedającego oznacza zrzeczenie się wszelkich roszczeń Użytkownika w stosunku do Bid24.
  4. Reklamacje powinny zawierać dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji i być przesyłane na adres [email protected]. Reklamacje powinny być sporządzone w języku polskim lub angielskim.
  5. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od dnia ich otrzymania przez komisję powołaną przez Bid24. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków. Użytkownik zostanie o decyzji komisji powiadomiony drogą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika ujawniony w jego koncie na Portalu Aukcyjnym.
  6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownikowi przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń przed właściwym sądem powszechnym dla siedziby Bid24.
 10. Dane Osobowe
  1. Poprzez udostępnienie Danych Osobowych w toku Rejestracji lub korzystania z Portalu Aukcyjnego, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych Bid24 Danych Osobowych przez Bid24 oraz inne podmioty współpracujące z Bid24 przy prowadzeniu Portalu Aukcyjnego w celach:
   1. sprawdzania i weryfikacji Użytkownika;
   2. prowadzenia Aukcji;
   3. podejmowania wszelkich innych czynności mających na celu doprowadzenie do zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem;
   4. podejmowania działań promocyjnych i marketingowych dotyczących Portalu Aukcyjnego w formie poczty tradycyjnej, komunikacji elektronicznej (newslettery), wiadomości tekstowych, połączeń telefonicznych i innych form marketingowych, jakie mogą być stosowane przez Bid24;
   5. sporządzania analiz i statystyk.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest Bid24. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawienia.
  3. W przypadku zmiany właściciela lub podmiotu zarządzającego Portalem Aukcyjnym Użytkownik wyraża zgodę do przekazania swoich Danych Osobowych nowemu właścicielowi lub zarządzającemu Portalem Aukcyjnym.
  4. Użytkownik oświadcza i gwarantuje dokładność, kompletność i prawdziwość Danych Osobowych dostarczonych za pośrednictwem Portalu Aukcyjnego. W przypadku gdy Dane Osobowe danego Użytkownika ulegną zmianie, Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania Bid24 o tych zmianach.
 11. Zmiana Ogólnych Warunków
  1. Bid24 zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Ogólnych Warunków, w tym czasowego zawieszenia działalności Portalu Aukcyjnego.
  2. Bid24 zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Ogólnych Warunków. Zmiany takie wchodzą w życie z chwilą ich ujawnienia w Portalu Aukcyjnym.
 12. Postanowienia końcowe
  1. Ogólne Warunki dostępne są w wersji elektronicznej na stronie Portalu Aukcyjnego oraz w formie pisemnej w siedzibie Bid24.
  2. Do niniejszych Ogólnych Warunków stosuje się prawo polskie.
  3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, z wyłączeniem wiedeńskiej Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
  4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia Ogólnych Warunków zostaną unieważnione lub okażą się bezskuteczne, Bid24 ustali nowe postanowienia w ich zastępstwie odpowiadające w możliwie największym zakresie intencjom unieważnionych lub bezskutecznych zapisów.
  5. Niniejsze Ogólne Warunki oraz Szczególne Warunki dotyczące poszczególnych Aukcji są w języku polskim, który jest wyłącznym oficjalnym językiem dla Ogólnych Warunków i dla Szczególnych Warunków. W przypadku rozbieżności między wersjami językowymi Ogólnych Warunków lub Szczególnych Warunków, pierwszeństwo przyznaje się polskiej wersji językowej.
  6. Wszelkie spory wynikające lub mogące wyniknąć w związku z treścią lub stosowaniem Ogólnych Warunków podlegają rozpoznaniu przez właściwy sąd powszechny dla siedziby Bid24.