Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Regulamin Giełdy

 1. Definicje
  1. Bid24 – firma nethuns Sebastian Łoza, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP PL9211864009, REGON 142948766;
  2. Giełda – część serwisu internetowego dostępnego pod adresami: bid24.eu, bid24.pl, która jest zarządzana przez Bid24, za pomocą której Użytkownicy dostaje możliwość dodawania i przeglądania Ogłoszeń;
  3. Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, o ochronie danych osobowych (Dz.U.97.133.883 ze zm.) Użytkownika i osoby reprezentującej Użytkownika na Portalu Aukcyjnym, dostarczone przez Użytkownika;
  4. Ogłoszenie - rzecz, usługa lub prawo majątkowe, które są oferowane przez Sprzedającego;
  5. Ogólne Warunki – niniejsze Ogólne Warunki Giełdy wraz z ich późniejszymi zmianami w aktualnie obowiązującej wersji;
  6. Portal Aukcyjny – serwis internetowy dostępny pod adresami: bid24.eu, bid24.pl, który jest zarządzany przez Bid24, za pomocą którego prowadzone są Aukcje z wyłączeniem Giełdy;
  7. Sprzedający - Użytkownik Giełdy Bid24, który dodał przynajmniej jedno Ogłoszenie;
  8. Użytkownik – osoba, która zarejestrowała się na Giełdzie.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Niniejsze Ogólne Warunki określają podstawowe zasady i warunki, na jakich Użytkownicy mogą korzystać z Giełdy .
 3. Rejestracja na Giełdzie
  1. W celu uzyskania statusu Użytkownika konieczne jest dokonanie jednorazowej, bezpłatnej rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na Giełdzie. W tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny podając swoje Dane Osobowe oraz własne hasło dostępu do Giełdy.
  2. W celu potwierdzenia rejestracji na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail Użytkownik otrzymuje instrukcję aktywacji konta. Po wypełnieniu instrukcji aktywacji konta znajdującej się w otrzymanej wiadomości Użytkownik uzyskuje dostęp do Giełdy za pomocą swojego hasła.
  3. Bid24 zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji lub jej przerwania na każdym etapie bez podania przyczyny.
  4. Zabronione jest posiadanie przez Użytkownika więcej niż jednego konta w Serwisie Bid24, korzystanie z kont innych Użytkowników oraz udostępnianie swojego konta osobom trzecim.
  5. Dokonując rejestracji na Giełdzie Użytkownik podporządkowuje się postanowieniom niniejszych Ogólnych Warunków oraz i wyraża zgodę na ich treść.
  6. Dokonując Rejestracji Użytkownik oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, iż ma świadomość ograniczeń technicznych związanych z działalnością Giełdy dostępnej poprzez Internet, a tym samym akceptuje możliwość wystąpienia różnego rodzaju nieprawidłowości technicznych związanych z działaniem Giełdy. W związku z tym Użytkownik zrzeka się jakichkolwiek roszczeń wobec Bid24 za szkody powstałe u Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Giełdy. Bid24 nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym w szczególności takie, które mogą powstać w wyniku:
   • działań wykonywanych przez Użytkownika, które mogą być inspirowane przez informacje umieszczone na Giełdzie;
   • niemożności korzystania z Giełdy (w całości lub części) i / lub innych uszkodzeń lub awarii Giełdy lub systemu wspomagającego;
   • nieprawidłowych, niepełnych lub nieaktualnych informacji na Giełdzie;
   • błędów w oprogramowaniu Giełdy lub systemu wspomagającego;
   • bezprawnego korzystania z Giełdy przez osobę trzecią.
 4. Ogłoszenia
  1. Ogłoszenia mogą być dodawane tylko przez Zarejestrowanych Użytkowników
  2. Dodawanie standardowych ogłoszeń jest bezpłatne.
  3. Ogłoszenie jest aktywne od 3 do 30 dni od chwili dodania (długość aktywności określa Sprzedający w formularzu dodawania nowego ogłoszenia).
  4. Każdy Użytkownik może posiadać maksymalnie 100 aktywnych standardowych ogłoszeń. Po przekroczeniu maksymalnej wartości Użytkownik nie będzie miał możliwości dodawania kolejnych Ogłoszeń na Giełdzie.
  5. Ogłoszenia są przechowywane w bazie danych przez rok od daty ich dodania.
  6. Treść Ogłoszenia (w tym materiały Foto i Video) nie mogą posiadać oznaczeń innych podmiotów prawnych (poza Producentem przedmiotu Ogłoszenia).
  7. Zabronione jest Ogłaszanie sprzedaży przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany lub pochodzą z przestępstwa.
  8. Zabrania się dodwania Ogłoszeń do kategorii nie będącej właściwą dla treści Ogłoszenia. Identyczne ogłoszenia wprowadzane kilka razy do różnych kategorii lub dublowane w tej samej kategorii będą usuwane.
  9. Zabrania się wpisywania w treści Ogłoszeń adresów email, stron www i innych odnośników nie związanych z Giełdą i Bid24, a także ogólnych ofert firm i ogłoszeniodawców.
  10. Bid24 zastrzega sobie możliwość wprowadzenia opłat za dodawanie Ogłoszeń lub za inne formy wzmacniające przezkaz marketingowy Ogłoszeń na Giełdzie. O wszelkich opłatach Użytkownik będzie informowany w trakcie dodawania lub modyfikacji swoich Ogłoszeń.
  11. Bid24 zastrzega sobie możliwość, aby w dowolnym momencie bez podania przyczyny:
   • usunąć Ogłoszenie;
   • zmodyfikować treść Ogłoszenia;
   • usunąc powiązane z Ogłoszeniem media (w tym matariały Foto lub Video)
   • ograniczyć lub zablokować dostęp poszczególnym Użytkownikom do Giełdy, w szczególności jeśli podejmują oni działania mogące mieć negatywny wpływ na Giełę, konta innych Użytkowników lub renomę Bid24;
 5. Odpowiedzielność
  1. Bid24 podejmuje wszelkie racjonalne działania mające na celu zabezpieczenie systemów Giedły przed utratą danych, nielegalnym ich pobraniem i innym działaniom w jakiejkolwiek formie, mogącym stanowić niezgodne z prawem działanie osób trzecich. Bid24 wdraża i aktualizuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, przy uwzględnieniu obecnego stanu technologii.
  2. Bid24 nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za przerwy lub opóźnienia w działaniu Giełdy powstałe na skutek awarii technicznych po stronie dostawców technologii informatycznych służących działaniu Giełdy, w tym w szczególności dotyczące dostępności lub przepustowości sieci informatycznej. Bid24 nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za czytelność lub poprawność wiadomości głosowych bądź SMS-owych, skuteczność doręczeń e-maili wysyłanych na adresy e-mail Użytkowników ujawnione na Giełdzie, a także innych kwestii technicznych mogących mieć wpływ na prawidłowe wykonywanie i skuteczność połączeń telefonicznych i SMS-owych. W szczególności Bid24 nie ponosi odpowiedzialności za przerwanie, zawieszenie, zniekształcenie, jakość oraz inne parametry techniczne połączeń telefonicznych. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącej weryfikacji informacji umieszczanych na jego koncie.
  3. Bid24 nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie Giełdy, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.
  4. Bid24 nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu podatków i innych opłat lub danin publicznoprawnych, do których zapłaty zobowiązany może być Użytkownik w związku z korzystaniem z Giełdy Bid24.
  5. Bid24 nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za utratę danych, uszkodzenie plików, nielegalny dostęp do komputerów i plików, wirusy rozprzestrzeniające się za pośrednictwem Giełdy lub innych programów i plików niezgodnych z prawem oraz innych niebezpieczeństw, które mogą pojawić się na Giełdzie bez wiedzy Bid24.
  6. Strona Bid24 może zawierać linki do innych stron internetowych. Bid24 nie sprawuje kontroli i nie ma wpływu na treść i funkcjonalność takich stron internetowych i nie ponosi w tym zakresie jakiejkolwiek odpowiedzialności.
  7. Bid24 nie ponosi odpowiedzielności za nieprzestrzeganie przez Użytkowników warunków niniejszych Ogólnych Warunków.
  8. Bid24 nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania w treści ogłoszenia przez Sprzedającego nieprawdziwych lub niepełnych danych, jak również za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie Ogłoszeń zamieszczonych na Giełdzie.
  9. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania polityki prywatności Giełdy.
  10. Jakakolwiek odpowiedzialność Bid24 wynikająca lub mogąca wyniknąć z działalności Gieldy i niniejszych Ogólnych Warunków jest wykluczona.
 6. Dane Osobowe
  1. Poprzez udostępnienie Danych Osobowych w toku Rejestracji lub korzystania z Giełdy, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych Bid24 Danych Osobowych przez Bid24 oraz inne podmioty współpracujące z Bid24 przy prowadzeniu Giełdy w celach:
   • sprawdzania i weryfikacji Użytkownika;
   • podejmowania czynności mających na celu umożliwienie kontaktu Sprzedającego z Użytkownikiem;
   • podejmowania działań promocyjnych i marketingowych dotyczących Giełdy w formie poczty tradycyjnej, komunikacji elektronicznej (newslettery), wiadomości tekstowych, połączeń telefonicznych i innych form marketingowych, jakie mogą być stosowane przez Bid24;
   • sporządzania analiz i statystyk.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest Bid24. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawienia.
  3. W przypadku zmiany właściciela lub podmiotu zarządzającego Giełdą Użytkownik wyraża zgodę do przekazania swoich Danych Osobowych nowemu właścicielowi lub zarządzającemu Giełdą.
  4. Użytkownik oświadcza i gwarantuje dokładność, kompletność i prawdziwość Danych Osobowych dostarczonych za pośrednictwem Giełdy. W przypadku gdy Dane Osobowe danego Użytkownika ulegną zmianie, Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania Bid24 o tych zmianach.
 7. Zmiana Ogólnych Warunków
  1. Bid24 zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Ogólnych Warunków, w tym czasowego zawieszenia działalności Giełdy.
  2. Bid24 zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Ogólnych Warunków. Zmiany takie wchodzą w życie z chwilą ich ujawnienia na Giełdzie.
 8. Postanowienia końcowe
  1. Do niniejszych Ogólnych Warunków stosuje się prawo polskie.
  2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, z wyłączeniem wiedeńskiej Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
  3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia Ogólnych Warunków zostaną unieważnione lub okażą się bezskuteczne, Bid24 ustali nowe postanowienia w ich zastępstwie odpowiadające w możliwie największym zakresie intencjom unieważnionych lub bezskutecznych zapisów.
  4. Niniejsze Ogólne Warunki są w języku polskim, który jest wyłącznym oficjalnym językiem dla Ogólnych Warunków. W przypadku rozbieżności między wersjami językowymi Ogólnych Warunków, pierwszeństwo przyznaje się polskiej wersji językowej.
  5. Wszelkie spory wynikające lub mogące wyniknąć w związku z treścią lub stosowaniem Ogólnych Warunków podlegają rozpoznaniu przez właściwy sąd powszechny dla siedziby Bid24.